readback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

readback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm readback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của readback.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • readback

    * kỹ thuật

    đối chiếu