re-election nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

re-election nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm re-election giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của re-election.

Từ điển Anh Việt

  • re-election

    /'ri:i'lekʃn/

    * danh từ

    sự bầu lại