rattle-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rattle-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rattle-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rattle-bag.

Từ điển Anh Việt

 • rattle-bag

  /'rætlbɔks/ (rattle-bag) /'rætl,bæg/

  bag) /'rætl,bæg/

  * danh từ

  cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con) ((cũng) rattle-bladder)

  (thông tục) người lắm lời, người hay nói chuyện huyên thiên