raskolnikov nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raskolnikov nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raskolnikov giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raskolnikov.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raskolnikov

    a fictional character in Dostoevsky's novel `Crime and Punishment'; he kills old women because he believes he is beyond the bounds of good or evil

    Synonyms: Rodya Raskolnikov

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).