ranmability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ranmability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ranmability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ranmability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ranmability

    * kỹ thuật

    độ chặt