radiumology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radiumology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radiumology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radiumology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radiumology

    * kỹ thuật

    y học:

    rađi điều trị học