radiosignal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radiosignal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radiosignal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radiosignal.

Từ điển Anh Việt

  • radiosignal

    * danh từ

    tín hiệu vô tuyến, tín hiệu radio