radio-photo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radio-photo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radio-photo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radio-photo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radio-photo

    * kỹ thuật

    vô tuyến nhiếp ảnh