radio-label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radio-label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radio-label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radio-label.

Từ điển Anh Việt

  • radio-label

    * ngoại động từ

    đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ