radiability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radiability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radiability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radiability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radiability

    * kỹ thuật

    y học:

    tính thấu tia bức xạ