quill-wort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quill-wort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quill-wort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quill-wort.

Từ điển Anh Việt

  • quill-wort

    * danh từ

    (thực vật học) cây thủy phỉ