quill-driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quill-driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quill-driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quill-driver.

Từ điển Anh Việt

  • quill-driver

    /'kwil,draivə/

    * danh từ

    (đùa cợt) nhà căn; nhà báo

    thư ký, người cạo giấy ((nghĩa bóng))