pyrotechnist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrotechnist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrotechnist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrotechnist.

Từ điển Anh Việt

  • pyrotechnist

    /,pairou'teknist/

    * danh từ

    thợ làm pháo hoa