pyrosulphate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrosulphate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrosulphate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrosulphate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyrosulphate

    * kỹ thuật

    đisunfat

    đisunphat