pyrosulfuryl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrosulfuryl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrosulfuryl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrosulfuryl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyrosulfuryl

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pyrosunphuryl

    thuộc pyrosunfuryl