pyroelectricity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyroelectricity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyroelectricity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyroelectricity.

Từ điển Anh Việt

 • pyroelectricity

  /,pairouilek'trisiti/

  * danh từ

  hiện tượng hoả điện

  hoả điện học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pyroelectricity

  generation of an electric charge on certain crystals (such as tourmaline) as a result of a change in temperature