pyroclastics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyroclastics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyroclastics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyroclastics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyroclastics

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vụn núi lửa