pyritiferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyritiferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyritiferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyritiferous.

Từ điển Anh Việt

 • pyritiferous

  /,pairi'tifərəs/

  * tính từ

  có pyrit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pyritiferous

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chứa pirit