pyridoxine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyridoxine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyridoxine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyridoxine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pyridoxine

  * kinh tế

  piriđoxin

  * kỹ thuật

  y học:

  vitamine B6

Từ điển Anh Anh - Wordnet