pyret- (pyreto-) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyret- (pyreto-) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyret- (pyreto-) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyret- (pyreto-).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyret- (pyreto-)

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền tố chỉ sốt