pyrazinamide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrazinamide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrazinamide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrazinamide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyrazinamide

    * kỹ thuật

    y học:

    loại thuốc kết hợp với các loại thuốc khác đề chữa bệnh lao