pyonephrosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyonephrosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyonephrosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyonephrosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyonephrosis

    * kỹ thuật

    y học:

    hư thận có mủ