pyonephritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyonephritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyonephritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyonephritis.

Từ điển Anh Việt

  • pyonephritis

    /,paioune'fraitis/

    * danh từ

    (y học) viêm mủ thận