pyloroptosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyloroptosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyloroptosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyloroptosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyloroptosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng sa môn vị