pylemphraxis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pylemphraxis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pylemphraxis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pylemphraxis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pylemphraxis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng tắc tĩnh mạch cửa