pygomelus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pygomelus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pygomelus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pygomelus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pygomelus

    * kỹ thuật

    y học:

    quái thai chân thừa gắn mông