pyelocystostomosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyelocystostomosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyelocystostomosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyelocystostomosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyelocystostomosis

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật mở thông bể thận - bàng quang