pycnidial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pycnidial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pycnidial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pycnidial.

Từ điển Anh Việt

  • pycnidial

    * tính từ

    thuộc pycnid