pustulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pustulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pustulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pustulation.

Từ điển Anh Việt

  • pustulation

    /,pʌstju'leiʃn/

    * danh từ

    sự mọc mụn mủ, sự thành mụn mủ

    mụn mủ