purpuraceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purpuraceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purpuraceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purpuraceous.

Từ điển Anh Việt

  • purpuraceous

    * tính từ

    có màu đỏ tía