punnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punnet.

Từ điển Anh Việt

  • punnet

    /'pʌnit/

    * danh từ

    giỏ (đựng rau quả...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • punnet

    a small light basket used as a measure for fruits