punitiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punitiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punitiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punitiveness.

Từ điển Anh Việt

  • punitiveness

    xem punitive