puniceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puniceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puniceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puniceous.

Từ điển Anh Việt

  • puniceous

    * tính từ

    đỏ tía