punch-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punch-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punch-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punch-bag.

Từ điển Anh Việt

  • punch-bag

    * danh từ

    cái bị nhét đầy để tập đấm (bao cát)