pulverulence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulverulence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulverulence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulverulence.

Từ điển Anh Việt

  • pulverulence

    /pʌl'verjuləns/

    * danh từ

    trạng thái vụn như bụi; tính vụn thành bụi