pulverizable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulverizable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulverizable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulverizable.

Từ điển Anh Việt

  • pulverizable

    /'pʌlvəraizəbl/

    * tính từ

    có thể tán thành bột; có thể phun thành bột; có thể phun thành bụi (nước)

    (nghĩa bóng) có thể đập vụn tan thành