pulpefaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulpefaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulpefaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulpefaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulpefaction

    * kỹ thuật

    y học:

    tủy hóa