pug-faced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pug-faced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pug-faced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pug-faced.

Từ điển Anh Việt

  • pug-faced

    * tính từ

    mặt như mặt khỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pug-faced

    having the flat wrinkled face of a pug dog