pudding-face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pudding-face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pudding-face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pudding-face.

Từ điển Anh Việt

  • pudding-face

    /'pu:diɳfeis/

    * danh từ

    mặt phèn phẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet