ptyalography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ptyalography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ptyalography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ptyalography.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ptyalography

    * kỹ thuật

    y học:

    Chụp X quang tuyến nước bọt