psychroalgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychroalgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychroalgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychroalgia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psychroalgia

    * kỹ thuật

    y học:

    cảm giác