psychologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychologist.

Từ điển Anh Việt

 • psychologist

  /sai'kɔlədʤist/

  * danh từ

  nhà tâm lý học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • psychologist

  * kỹ thuật

  y học:

  nhà tâm lý học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • psychologist

  a scientist trained in psychology