psycholeptic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psycholeptic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psycholeptic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psycholeptic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psycholeptic

    * kỹ thuật

    y học:

    nhược thần