pseudoptosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoptosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoptosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoptosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoptosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng hẹp khe mi mắt