pseudoplegia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoplegia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoplegia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoplegia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoplegia

    * kỹ thuật

    y học:

    liệt giả