pseudophloem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudophloem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudophloem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudophloem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pseudophloem

    false phloem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).