pseudomyxoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudomyxoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudomyxoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudomyxoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudomyxoma

    * kỹ thuật

    y học:

    u nhầy giả