pseudometric space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudometric space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudometric space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudometric space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudometric space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian giả mêtric