pseudolipoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudolipoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudolipoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudolipoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudolipoma

    * kỹ thuật

    y học:

    u mở giả