pseudogeusia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudogeusia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudogeusia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudogeusia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudogeusia

    * kỹ thuật

    y học:

    vị giác sai lạc